eleven. type or paste the next command: devcon get rid of rootmultikey (to eliminate if any installed) (gõ vào ( hay paste) lệnh: devcon take away rootmultikey để gỡ các cài đặt trước đó nếu có)3. Cách làm này có ảnh hưởng gì tới khóa cứng đang cám vào cổng USB không, vì nếu ảnh hưởng thì phần m… Read More